Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Logopediepraktijk de Kletskampioen om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://dekletskampioen.nl en andere sites die we bezitten en exploiteren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online service gebruikt.

Als onze site links bevat naar sites en diensten van derden, houd er dan rekening mee dat die sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden hebt gevolgd, moet u hun geposte privacybeleidsinformatie lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site hebt verlaten.

Dit beleid is van kracht vanaf 27 juli 2021.

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2021

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen valt in twee categorieën: 'vrijwillig verstrekte' informatie en 'automatisch verzamelde' informatie.

'Vrijwillig verstrekte' informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruikmaakt van of deelneemt aan onze diensten en promoties.

'Automatisch verzamelde' informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens toegang tot onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details over uw bezoek bevatten.

Bovendien, als u bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden rond het optreden ervan. Deze gegevens kunnen technische details over uw apparaat bevatten, wat u probeerde te doen toen de fout optrad en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt wel of niet op de hoogte worden gesteld van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zijn opgetreden of wat de aard van de fout is.

Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf misschien niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt, waaronder een of meer van de volgende zaken:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Onderwerp
 • Bericht

Legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als we een legitieme reden hebben om dit te doen. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te leveren.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

 • Registreer voor een account
 • Meld u aan om updates van ons te ontvangen via e-mail of sociale mediakanalen
 • Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u de kernfuncties en services van ons platform te bieden
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden

We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere vertrouwde bronnen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring erop te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, om de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services te waarborgen.
Zorg er bijvoorbeeld voor dat wachtwoorden die zijn gekoppeld aan toegang tot uw persoonlijke gegevens en accounts veilig en vertrouwelijk zijn.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is. Deze periode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie heeft verstrekt als onderdeel van het aanmaken van een account bij ons, kunnen we deze informatie bewaren voor de duur dat uw account op ons systeem bestaat. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

We richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen onder de 13 jaar, maar aan de ouders/verzorgers en we verzamelen geen onnodige persoonlijke informatie over kinderen onder de 13 jaar.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van ons bedrijf
 • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (maar niet beperkt tot) IT-serviceproviders, gegevensopslag-, hosting- en serverproviders, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers, professionele adviseurs en betaling systeembeheerders
 • onze medewerkers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met een feitelijke of toekomstige juridische procedure, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derden, inclusief agenten of onderaannemers die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken
 • een entiteit die onze activa en activiteiten koopt, of waaraan we alle of nagenoeg al onze activa en activiteiten overdragen;

Derden die we momenteel gebruiken, zijn onder meer:

 • Voornaam (ouder/verzorger)
 • Achternaam (ouder/verzorger)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Voornaam (soort)
 • Achternaam (soort)
 • Geboortedatum (soort)
 • BSN-nummer (soort)

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en/of verwerkt in Nederland, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben.

De landen waarnaar we uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken of overdragen, hebben mogelijk niet dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming als het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in andere landen: (i) zullen we die overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (ii) we zullen de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

 • Uw keuze: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, begrijpt u dat we uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die daarop of via deze worden aangeboden.
 • Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u toestemming hebt van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.
 • Marketingtoestemming: als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.
 • Toegang: u kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u hebben.
 • Correctie: als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is.
 • Non-discriminatie: we zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Tenzij uw persoonlijke gegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst of aanbieding te bieden (bijvoorbeeld het verstrekken van gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, ook niet door het toekennen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten te bieden.
 • Kennisgeving van datalekken: we zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek.
 • Klachten: als u van mening bent dat we een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.
 • Afmelden: Als u zich wilt afmelden voor onze e-maildatabase of u wilt afmelden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem dan contact met ons op via de details in dit privacybeleid, of meld u af met behulp van de opt-out-faciliteiten in de communicatie. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

We gebruiken 'cookies' om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en dat bij elk bezoek wordt geopend, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zouden we gegevens, inclusief uw persoonlijke informatie, opnemen in de activa die worden overgedragen aan partijen die ons verwerven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons verwerven, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, uw persoonlijke informatie mogen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid, dat zij moeten aannemen omdat het de basis vormt voor enige eigendoms- of gebruiksrechten die we hebben over dergelijke informatie.

Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen op dezelfde link waarmee u dit privacybeleid opent.

Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we contact met u opnemen (op basis van uw geselecteerde voorkeuren voor communicatie van ons) en al onze geregistreerde gebruikers met de nieuwe details en links naar het bijgewerkte of gewijzigde beleid.

Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming krijgen of u de mogelijkheid geven om u aan of af te melden voor, indien van toepassing, elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Aanvullende informatie voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU)

Gegevensbeheerder / gegevensverwerker

De AVG maakt onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als “gegevensbeheerders”) en organisaties die persoonsgegevens verwerken namens andere organisaties (bekend als “gegevensverwerkers”). Wij, Logopediepraktijk de Kletskampioen, gevestigd op het adres vermeld in onze sectie Contact, zijn een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken als we een wettelijk recht hebben om dit te doen. In dat geval zullen we uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier verzamelen en gebruiken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te verwerken en u jonger bent dan 16 jaar, zullen we de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd vragen om uw persoonlijke informatie voor dat specifieke doel te verwerken.

Onze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken om de volgende redenen:

Toestemming van jou

Waar u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met behulp van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op het gebruik van uw informatie dat al heeft plaatsgevonden. U kunt ermee instemmen uw e-mailadres te verstrekken om marketing-e-mails van ons te ontvangen. Hoewel u zich op elk moment kunt afmelden, kunnen we ons geen e-mail herinneren die we al hebben verzonden. Als u nog vragen heeft over het intrekken van uw toestemming, neem dan gerust contact op met behulp van de details in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Waar u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te ondernemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we persoonlijke informatie zoals uw naam en contactgegevens nodig hebben om te kunnen reageren.

Onze legitieme belangen

Waar we beoordelen dat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals voor ons om onze diensten te leveren, te exploiteren, te verbeteren en te communiceren. We beschouwen onze legitieme belangen met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, begrip van ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen die zijn genomen om onze diensten efficiënt te exploiteren, marketinganalyse en maatregelen die zijn genomen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen bestaan ​​uit (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog vragen heeft over hoe we persoonlijke informatie bewaren om te voldoen aan de wet, neem dan gerust contact op met behulp van de details in het gedeelte Contact met ons opnemen van dit privacybeleid.

Internationale overschrijvingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardgegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Beperken: u hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonlijke gegevens; (ii) u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u ons nodig heeft om de persoonlijke informatie te bewaren uitsluitend voor het doel van een juridische claim; of (iv) we zijn bezig met het overwegen van uw bezwaar met betrekking tot verwerking op basis van legitieme belangen.

Bezwaar maken tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie die is gebaseerd op onze legitieme belangen of openbaar belang. Als dit wordt gedaan, moeten we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid: u hebt mogelijk het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. U hebt mogelijk ook het recht om te verzoeken dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een derde partij.

Verwijdering: u kunt te allen tijde het recht hebben om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben, verwijderen en we zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige administratie te verwijderen. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, laten we u weten hoe de verwijdering van invloed is op uw gebruik van onze website of producten en diensten. Er kunnen uitzonderingen zijn op dit recht om specifieke juridische redenen die wij, indien van toepassing, voor u zullen uiteenzetten in antwoord op uw verzoek. Als u uw account beëindigt of verwijdert, zullen we uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na het verwijderen van uw account verwijderen. Houd er rekening mee dat zoekmachines en vergelijkbare derde partijen nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke informatie die minstens één keer openbaar is gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie van onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Neem contact met ons op

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Annemarie Hordijk
https://dekletskampioen.nl/contact

We hebben een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u contact kunt opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy of ons beleid of onze praktijken. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt:

Annemarie Hordijk
https://dekletskampioen.nl/contact

chevron-down
× Available from 08:30 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday